ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ
ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ

Νομοθεσία


Ακολουθούν οι σύνδεσμοι για τη Νομοθεσία που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης, αλλά και των διαχειριστών ΑΕΚΚ:

Ν.2939/2001
Ν.3854/2010 (Τροποποίηση Ν.2939/2001)
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οικ.129043/4345/8-7-20119 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ)
KYA 50910/03
N.4030/2011
N.4042/2012
ΟΔΗΓΙΑ 2008-98-ΕΚ

 

N.4280/14 ΑΡΘΡ 52 ΠΑΡ 4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΑΝ)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΑΝ)

ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΔΑ:7Κ4Χ46Ψ8ΟΖ-7Ξ5