Η Εταιρία

Σχετικά με εμάς

Η ΣΑΝΚΕ αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία από το 2011 με την υπ’αριθμ. Πρωτ. Οικ. 66/ 08-11-2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2022 έλαβε ανανέωση έγκρισης του ΣΣΕΔ έως 2025 με την υπ. Αριθμ.πρωτ. 4263/26-07-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Η σημερινή μορφή της ΣΑΝΚΕ είναι μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε).