Διαχείριση ΑΕΚΚ

Χρήσιμα

Ανακυκλώνουμε τα μπάζα και δεν τα πετάμε, γιατί είναι πηγή πρώτων υλών και προστατεύουμε το περιβάλλον. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και πλέον είναι άχρηστα για τον ιδιοκτήτη τους, δεν έχουν χάσει όλη την αξία τους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και αναγκαστικά θα διατεθεί σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων σε υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας, είναι η Ανακύκλωση. Η Ανακύκλωση είναι μέρος της ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων.

Με την Εναλλακτική Διαχείριση συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία.

Η κυκλική οικονομία είναι το παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που μπορεί να ανταποκριθεί στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Δίνει μια ευκαιρία για να ανοίξει ένας νέος κύκλος ζωής για τα υλικά. Η ιεράρχιση της διαχείρισης των αποβλήτων εφαρμόζεται και στα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, δηλαδή σ’ αυτά που αποκαλούμε μπάζα.

Η κυκλική οικονομία είναι το παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που μπορεί να ανταποκριθεί στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Δίνει μια ευκαιρία για να ανοίξει ένας νέος κύκλος ζωής για τα υλικά. Η ιεράρχιση της διαχείρισης των αποβλήτων εφαρμόζεται και στα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, δηλαδή σ’ αυτά που αποκαλούμε μπάζα.

Είναι η ανακύκλωση των μπαζών ακριβή;

Το κόστος αποκατάστασης των ¨μπαζωμένων¨ ρεμάτων και των ζημιών που προκαλούν οι πλημμύρες στους οικισμούς είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.
Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο.
Η ζημία από τις πυρκαγιές που μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη.
Το ‘κόστος’ κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος. Δεν εξαντλούνται φυσικοί πόροι αλλά αντικαθίστανται από ανακυκλωμένα αδρανή υλικά. Μείωση του κόστους διαχείρισης μπορούμε να πετύχουμε με την παράδοση όλων των παραγόμενων ΑΕΚΚ στις μονάδες, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων στον τομέα.
Η Επαναχρησιμοποίηση, η Ανακύκλωση, η Ανάκτηση υλικών και ενέργειας είναι προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «κάθε χρόνο στην ΕΕ χρησιμοποιούνται σχεδόν 15 τόνοι υλικών ανά άτομο, ενώ κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει, κατά μέσο όρο, πάνω από 4,5 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων πάνω από το μισό καταλήγει σε ΧΥΤΑ. Η γραμμική οικονομία, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην εξόρυξη πόρων, δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επιλογή.»

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Τα παραγόμενα ΑΕΚΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν το 25% – 30% του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων. Στην Ελλάδα η ανακύκλωση τους κυμαίνεται σε χαμηλά ποσοστά.
Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, άσφαλτο, τούβλα, κεραμικά, πέτρες, χώμα, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, γύψο. Συχνά εμπεριέχουν μικρές ποσότητες από επικίνδυνα απόβλητα, όπως διαλυτικά και αμίαντο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να πραγματοποιείται διαλογή στην πηγή.
Διαλογή στην πηγή είναι ο διαχωρισμός των αποβλήτων, ανάλογα με την κατάταξη τους στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, στον χώρο όπου παράγονται, ώστε να οδηγούνται στο κατάλληλο σύστημα διαχείρισης.
Διαβάστε για την διαλογή στην πηγή και την επιλεκτική κατεδάφιση εδώ.