Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Χρήσιμα

Το ΗΜΑ δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εταιρειών συλλογής και μεταφοράς και εγκαταστάσεων παραλαβής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, για κάθε κωδικό ΕΚΑ.

Oδηγίες για την λειτουργία του ΗΜΑ

Υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι Δήμοι, οι οποίοι εισάγουν επιπροσθέτως τους αριθμούς αδειών κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί ΗΜΑ επιβάλλονται κυρώσεις. Το ΗΜΑ προβλέπεται από την Οδηγία 2008/99/ΕΚ και το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012, όπως ισχύει κα η εφαρμογή του εξειδικεύεται από την KYA 43942/4026/2016.

ΒΡΕΣ ΤΟ ΗΜΑ