Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Χρηματική Εισφορά

Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο ΣΥΣΤΗΜΑ έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ[€/tn]
1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 17 09 04 17 01 07
17 06 04
17 08 02
7,80
17 01 07 -
2 ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 17 09 04 17 01 07
17 06 04
17 08 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
10,80
3 ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ 17 09 04 17 01 07
17 06 04
17 08 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 04 11
21,00
4 ΜΠΑΖΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 17 05 06 - 1,90
ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 17 05 08 -
5 ΧΩΜΑΤΑΣ-ΠΕΤΡΕΣ 17 05 04 ** - 1,90
Έκπτωση 30% με έγγραφη σύμφωνη γνώμη της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ 1,33
Αυτοδιαχείριση 0,20
6 ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 17 03 02 - 1,50
ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 17 03 02 - 2,50
7 ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜ 17 01 01
10 13 14
- 2,50
8 ΤΟΥΒΛΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΑ
17 09 04 17 01 02
17 01 03
17 05 04
5,00
9 ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΞΥΛΕΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ Ή ΒΑΦΗ)
17 02 01 - 6,00
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ
ΜΗ ΚΑΘΑΡΗ ΞΥΛΕΙΑ (ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ Ή ΒΑΦΗ)
17 02 01 - 28,00
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΑ
17 06 04 - 9,80
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ
17 08 02 - 9,80
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ
ΓΥΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ
ΚΑΛΩΔΙΑ
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
- 0,40
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΕΚΚ
ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
10 13 14 - 2,50
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΕΚΚ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ & ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ
01 04 13 - 5,00

Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισή τους.