Χρήσιμα

Τι είναι το ΣΣΕΔ

Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) είναι οι υπεύθυνοι φορείς για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ στην περιοχή εμβέλειάς τους.

Τα ΣΣΕΔ οργανώνονται σε εταιρείες που δεν επιδιώκουν κέρδος, με οποιαδήποτε νομική μορφή, σε ατομική ή συλλογική βάση. Οργανώνουν, συντονίζουν και εποπτεύουν όλη τη διαδικασία διαχείρισης των ΑΕΚΚ με στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την εναλλακτική διαχείρισή τους, δηλαδή τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε τα ανακυκλωμένα ή ανακτημένα υλικά να επιστρέφουν στην αγορά.

Τα ΣΣΕΔ συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση ΑΕΚΚ: Διαχειριστές ΑΕΚΚ: εργολάβοι ιδιωτικών και δημοσίων έργων, καταστευαστές, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης συλλογής και μεταφοράς, ιδιώτες

Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ Δημόσιους φορείς και οργανισμούς, ιδιαίτερα τις Περιφέρειες και τους Δήμους.

Παρακολουθούν και καταγράφουν τα στοιχεία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και συντάσσουν απολογισμoύς προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Στόχος ΣΣΕΔ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 τα συστήματα αποβλέπουν:

Στη συλλογή των ΑΕΚΚ από τα εργοτάξια ή τους χώρους που παράγονται προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις εναλλακτικής διαχείρισης.

Στην επαναχρησιμοποίηση ή στην αξιοποίηση συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των συλλεγόμενων υλικών.

Στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε θέματα:

  • προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών και των εργαζομένων στο σύστημα
  • προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου
  • αποφυγής εμποδίων στο εμπόριο ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό για τα εισαγόμενα προϊόντα