Η Εταιρία

Διοίκηση

Η ΣΑΝΚΕ αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία από το 2011 με την υπ’αριθμ. Πρωτ. Οικ. 66/ 08-11-2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2022 έλαβε ανανέωση έγκρισης του ΣΣΕΔ έως 2025 με την υπ. Αριθμ.πρωτ. 4263/26-07-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Η σημερινή μορφή της ΣΑΝΚΕ είναι μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε).

Η ΣΑΝΚΕ είναι μια σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία η οποία συνεργάζεται με φορείς δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνικές εταιρείες και μηχανικούς. Διαθέτει πάνω από 90 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1000 συλλέκτες μεταφορείς.

Κύριο μέλημα και βασικός πυλώνας της εταιρείας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων και η καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΕΚΚ σε παράνομες χωματερές. Η πρόληψη, η ανακύκλωση, η ανάκτηση υλικών καθώς και η συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού δημιουργεί τις βάσεις για την κυκλική οικονομία στον τομέα των ΑΕΚΚ δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.

Ο φορέας ΣΣΕΔ « ΣΑΝΚΕ Μ.Ε.Π.Ε.» αποτελεί τον πρώτο στο είδος του και τον πλέον κατάλληλο αδειοδοτημένο φορέα για την ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).